Scandinavian Tours

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden regelende de rechtsverhouding tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Scandinavian Tours BV en haar afnemers.
Artikel 1: Definities Artikel 9: Opzegging Scandinavian Tours
Artikel 2: Overeenkomst Artikel 10: Tijdstip vertrek
Artikel 3: Prijzen Artikel 11: Wijziging van de overeenkomst
Artikel 4: Aansprakelijkheid Artikel 12: In de plaatsstelling
Artikel 5: Overmacht Artikel 13: Aansprakelijkheid
Artikel 6: Betaling Artikel 14: Hulp en Bijstand
Artikel 7: Toepasselijk recht Artikel 15: Klachten
Artikel 8: Annulering opdrachtgever Artikel 16: Overigen

Artikel 1: Definities

1.1.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Scandinavian Tours:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Scandinavian Tours BV gevestigd en kantoorhoudende te Harkstede.
Postadres: Skiramere 8, 9617 EK  Harkstede.
Opdrachtgever:
Iedere (rechts)persoon die met Scandinavian Tours een overeenkomst is aangegaan, of wenst aan te gaan.
Overeenkomst:
Iedere overeenkomst tussen Scandinavian Tours en opdrachtgever.
Reisovereenkomst:
De overeenkomst waarbij Scandinavian Tours zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat en ten minste twee van de volgende diensten bevat:
1. vervoer;
2. verblijf;
3. een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt.

Artikel 2: De overeenkomst

2.1
De overeenkomst tussen Scandinavian Tours en de opdrachtgever komt tot stand op de dag dat de door de opdrachtgever gedane opdracht door Scandinavian Tours schriftelijk of elektronisch per email wordt aanvaard of bevestigd.
2.2
De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door de gegevens in de voor een bepaald seizoen geldende publicaties van Scandinavian Tours. In een dergelijke publicatie vermeldt Scandinavian Tours de activiteiten – indien van toepassing – het minimum aantal deelnemers dat vereist is om de activiteit doorgang te kunnen laten vinden en zijn bijzondere bepalingen omtrent prijs en betaling opgenomen.
2.3
Kennelijke schrijffouten en vergissing in de in art. 2.2 genoemde publicatie binden Scandinavian Tours niet.
2.4
De opdrachtgever is gehouden voorafgaand of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke, in het bijzonder medische en/of conditionele omstandigheden aan Scandinavian Tours te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst door Scandinavian Tours bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt daarvoor geestelijk en lichamelijk geschikt te zijn.
2.5
De opdrachtgever is gehouden tot naleving van alle aanwijzingen – in het bijzonder de veiligheids- en verkeersvoorschriften – van Scandinavian Tours teneinde een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
2.6
De opdrachtgever die zodanig hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de overeenkomst in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoordelijke wijze omgaat met natuur en milieu, kan door Scandinavian Tours of diens vertegenwoordiger van verdere deelname aan de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
2.7
De opdrachtgever is gehouden voorafgaand aan de overeengekomen activiteiten een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
2.8
Scandinavian Tours aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak of vergoeding bestaat uit hoofde van een reis-, ongevallen- en/of annuleringsverzekering of op grond van art. 2.7 van deze voorwaarden wordt geacht te bestaan. In alle andere gevallen is artikel 4 van deze voorwaarden van toepassing.
2.9
Scandinavian Tours garandeert niet dat de door haar geleverde routes immer begaanbaar zijn. De opdrachtgever is gehouden zelf te onderzoeken of de geleverde routes voldoende begaanbaar zijn.
2.10
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Scandinavian Tours en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3: Prijzen

3.1
Tenzij anders is overeengekomen zijn de opgegeven prijzen:
Gebaseerd op de bij de opdracht bevestiging van de uitvoering van de opdracht van belangzijnde gegevens;
Exclusief belastingen, heffingen en rechten;
Vermeld in Euro's
3.2
Scandinavian Tours is bevoegd tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. Bij verhoging van de reissom geeft Scandinavian Tours aan op welke wijze de verhoging is berekend. De opdrachtgever kan de verhoging afwijzen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1
Aansprakelijkheid van Scandinavian Tours is beperkt tot het bedrag dat Scandinavian Tours in het desbetreffende geval aan de opdrachtgever heeft gefactureerd, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Scandinavian Tours.

Artikel 5: Overmacht

5.1
Indien Scandinavian Tours, door overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen worden die verplichtingen opgeschort voor de duur waarin Scandinavian Tours in overmacht verkeert.
5.2
Ingeval van overmacht heeft Scandinavian Tours het recht de overeenkomst te ontbinden.
5.3
De opdrachtgever is ingeval van overmacht van Scandinavian Tours tevens bevoegd de overeenkomst te ontbinden tenzij Scandinavian Tours een dienst van gelijke kwaliteit en prijs aan de opdrachtgever kan leveren.
5.4
Onder overmacht wordt onder andere verstaan: bedrijfsstagnatie bij toeleveranciers van Scandinavian Tours en/of bedrijfsstoringen bij Scandinavian Tours en/of oorlog en/of oorlogsgevaar en/of weersomstandigheden zoals regen en sneeuw die de veiligheid van de opdrachtgever in gevaar kan brengen.

Artikel 6: Betaling

6.1
Betalingsvoorwaarden zijn opgenomen in de publicatie van de betreffende activiteit.
6.2
Na het verstrijken van voornoemde betalingstermijn is opdrachtgever aan Scandinavian Tours vanaf het moment van het in verzuim raken over het openstaande factuurbedrag een rente ad 2% per maand verschuldigd.
6.3
De (buiten) gerechtelijke kosten worden begroot conform de aanbevelingen van het Rapport Voorwerk, op 2 punten van het liquidatietarief welke kosten conform hetzelfde Rapport Voorwerk gemaximeerd wordt tot 15% van de hoofdsom, met een absoluut minimum van € 500,-- exclusief BTW.
over de eerste € 2.950,-- 15% met een minimum van € 150,--
over het meerdere tot € 5.900,-- 10%
over het meerdere tot € 14.748,-- 8%
over het meerdere tot € 58.990,-- 5%
over het meerdere boven € 58.990,-- 3%
6.4
Indien Scandinavian Tours hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren om de vordering geïncasseerd te krijgen, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
6.5
Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat is, naast die ander, hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 7: Toepasselijk recht

7.1
Op deze voorwaarden, en op de alle hieruit voortvloeiende geschillen is het Nederlandse recht van toepassing.
7.2
Alle geschillen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Groningen, tenzij Scandinavian Tours er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan een bevoegde rechter in de woonplaats, of vestigingsplaats van de opdrachtgever;
De reisovereenkomst
De navolgende bepalingen zijn naast of in plaats van de artikelen 1 t/m 7 van toepassing.

Artikel 8: Annulering door de opdrachtgever

8.1
Annulering van de reisovereenkomst dient plaats te vinden bij aangetekende brief aan Scandinavian Tours. De dag waarop Scandinavian Tours de aangetekende brief ontvangt wordt geacht te zijn de dag waarop de overeenkomst als gevolg van opzegging wordt beëindigd.
8.2
Indien een overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd wegens aan hem toe te rekenen omstandigheden, is de opdrachtgever de reserveringskosten en annuleringskosten en de overige in het derde lid genoemde kosten aan Scandinavian Tours verschuldigd.
8.3
Bij annulering is de opdrachtgever naast de in artikel 13.2 genoemde kosten bij wege van schadevergoeding het volgende aan Scandinavian Tours verschuldigd:
- Tot 56 dagen voor aanvang: 10 % van de reissom;
- Van 56 tot 42 dagen voor aanvang: 25 % van de reissom;
- Van 42 tot 28 dagen voor aanvang: 50% van de reissom;
- Van 28 tot 7 dagen voor aanvang: 75 % van de reissom;
- Binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de reissom.
De opdrachtgever is in ieder geval niet meer verschuldigd dan éénmaal de overeen-gekomen reissom.

Artikel 9: Opzegging door Scandinavian Tours

9.1
Scandinavian Tours is bevoegd de reisovereenkomst op te zeggen wegens gewichtige de opdrachtgever onverwijld meegedeelde omstandigheden.
9.2
Onder gewichtige redenen wordt in ieder geval verstaan: opzegging die plaatsvindt omdat het vereiste minimum aantal deelnemers zich niet heeft aangemeld en/of de opzegging het gevolg is van overmacht.

Onder overmacht wordt in dit hoofdstuk in ieder geval verstaan: abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht vallen tevens weersomstandigheden zoals regen en sneeuw die de veiligheid van opdrachtgevers die aan motorsportactiviteiten deelnemen in gevaar brengt.

Artikel 10: Tijdstip vertrek

10.1
Iedere opdrachtgever dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek bij de reisleiding, de plaatselijke agent of zich bij Scandinavian Tours te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

Artikel 11: Wijziging van de reisovereenkomst

11.1
Scandinavian Tours is bevoegd de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, de opdrachtgever onverwijld medegedeelde omstandig-heden. De opdrachtgever is bevoegd de wijziging af te wijzen. Een afwijzing dient onverwijld plaats te vinden.
11.2
Behoudens het in art. 11.1 bepaalde is Scandinavian Tours bevoegd de reisovereenkomst te wijzigen wegens gewichtige, de opdrachtgever onverwijld medegedeelde omstandigheden. De opdrachtgever kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Een afwijzing dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden.
11.3
Na een afwijzing als in de vorige leden bedoeld is Scandinavian Tours bevoegd de reisovereenkomst op te zeggen. Alsdan heeft de opdrachtgever recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds in delen is genoten, een evenredig deel daarvan.

Artikel 12: In de plaatsstelling

12.1
Uiterlijk tot 7 dagen voor aanvang van de reis kan de opdrachtgever zijn rechtsverhouding tot Scandinavian Tours overdragen aan een derde die aan alle voorwaarden van de reisovereenkomst voldoet.
12.2
De kosten verbonden aan de overdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
12.3
De overdracht vindt plaats door een daarop gerichte overeenkomst tussen de opdrachtgever en de derde en de schriftelijke mededeling daarvan door de overdragende opdrachtgever aan Scandinavian Tours. De overdragende opdrachtgever en de derde zijn hoofdelijk verbonden tot betaling van de reissom en de kosten in verband met de overdracht.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1
Scandinavian Tours is verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
13.2
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is Scandinavian Tours verplicht de schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat
de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever;
de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst die niet te voorzien was of kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht als bedoeld in artikel 504 lid 3 onder b, boek 7 BW, dan wel aan een gebeurtenis die Scandinavian Tours of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de reisovereenkomst gebruikt maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.
13.3
Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Scandinavian Tours en/of dood en/of lichamelijk letsel van de opdrachtgever is de aansprakelijkheid van Scandinavian Tours beperkt tot maximaal 3 maal de overeengekomen reissom.
13.4
Tenzij sprake is van opzet of grove schuld en/of dood en/of lichamelijk letsel aan de zijde van Scandinavian Tours is de aansprakelijkheid van Scandinavian Tours voor derving van reisgenot beperkt tot maximaal éénmaal de overeengekomen reissom.
13.5
Scandinavian Tours is niet aansprakelijk voor schade waarvoor de opdrachtgever een aanspraak op vergoeding heeft uit hoofde van een reis- en/of annulerings- en/of ongevallenverzekering.

Artikel 14: Hulp en Bijstand

14.1
Scandinavian Tours is naar gelang de omstandigheden verplicht de opdrachtgever hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Scandinavian Tours, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst haar is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de opdrachtgever is toe te rekenen, is Scandinavian Tours tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.
14.2
Indien de reis niet verloopt overeenkomst de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de opdrachtgever noch aan Scandinavian Tours zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Scandinavian Tours bestaat deze onder andere uit de extra inzet van menskracht: voor de opdrachtgever bestaat deze onder andere uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 15: Klachten

15.1
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen een redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de reisleiding. Is deze niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de opdrachtgever onverwijld contact op te nemen met Scandinavian Tours op de door deze voorgeschreven wijze. De communicatiekosten worden door Scandinavian Tours vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
15.2
Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de opdrachtgever deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de reisleiding (klachtenrapport) of, indien dit onmogelijk is, bij Scandinavian Tours.
15.3
Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Scandinavian Tours. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de opdrachtgever van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij Scandinavian Tours te worden ingediend.
Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als terzake geen genoegdoening is verschaft, kan de opdrachtgever desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis (of na de oorspronkelijke vertrekdatum) het geschil schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag.
De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
15.4
De opdrachtgever die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Dit recht vervalt een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden) een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.

Artikel 16: overigen

16.1
Indien de opdrachtgever de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig geldig document, komt zulks met alle daaraan gebonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij Scandinavian Tours heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of Scandinavian Tours toerekenbaar is tekortgeschoten in zijn informatieverplichting jegens de opdrachtgever.
Aldus gedeponeerd d.d. 17 december 2007 te Groningen.
© 2008 - 2022 Scandinavian Tours - Alle rechten voorbehouden